Sentence Table

include sentence by HSK


        
 
length:
sentence:
pinyin:
meaning:
Tags:
Author first name:
Author surname:


length: 5
sentence: 化石的记录
pinyin: huàshí de jìlù
meaning: A fossil record.
Tags:


length: 5
sentence: 饼烤胡了.
pinyin: bǐng kǎo hú le
meaning: The cakes were burnt to a cinder.
Tags:


length: 5
sentence: 壮丽的山峰
pinyin: zhuànglì de shānfēng
meaning: Proud alpine peaks.
Tags:


length: 5
sentence: 夏季昼长。
pinyin: xiàjì zhòu cháng
meaning: In summer the days are long.
Tags:


length: 5
sentence: 你疯了吗?
pinyin: nǐ fēng le ma
meaning: Are you mad?
Tags:


length: 5
sentence: 倒霉死了!
pinyin: dǎoméi sǐ le
meaning: What deuced bad luck!
Tags:


length: 5
sentence: 天上的云彩
pinyin: tiānshàng de yúncai
meaning: The clouds above.
Tags:


length: 5
sentence: 轻快的心情
pinyin: qīngkuài de xīnqíng
meaning: In a volatile mood.
Tags:


length: 5
sentence: 积习难移.
pinyin: jīxí nán yí
meaning: Old habits die hard.
Tags:


length: 5
sentence: 少量的果冻
pinyin: shǎoliàng de guǒdòng
meaning: A dab of jelly.
Tags: