Sentence Table

include sentence by HSK


        
 
length:
sentence:
pinyin:
meaning:
Tags:
Author first name:
Author surname:


length: 5
sentence: 交叉着双腿
pinyin: jiāochā zhe shuāngtuǐ
meaning: Cross one's legs.
Tags:


length: 5
sentence: 敏捷的步伐
pinyin: mǐnjié de bùfá
meaning: A merry pace.
Tags:


length: 5
sentence: 又名,亦称
pinyin: yòumíng yìchēng
meaning: Also known as.
Tags:


length: 5
sentence: 职权的弊端
pinyin: zhíquán de bìduān
meaning: Abuse of power.
Tags:


length: 5
sentence: 潜伏的传染
pinyin: qiánfú de chuánrǎn
meaning: A latent infection.
Tags:


length: 5
sentence: 誓言的迸发
pinyin: shìyán de bèngfā
meaning: A volley of oaths.
Tags:


length: 6
sentence: 不用麻烦了。
pinyin: bùyòng máfan le
meaning: Don't bother.
Tags:


length: 6
sentence: 很好,谢谢。
pinyin: hěn hǎo xièxie
meaning: Fine, thanks.
Tags:


length: 6
sentence: 我这就上路。
pinyin: wǒ zhè jiù shànglù
meaning: I'm on my way.
Tags:


length: 6
sentence: 让我想一想。
pinyin: ràng wǒ xiǎng yī xiǎng
meaning: Let me see.
Tags: