Sentence Table

include sentence by HSK


        
 
length:
sentence:
pinyin:
meaning:
Tags:
Author first name:
Author surname:


length: 6
sentence: 东南部有风。
pinyin: dōngnánbù yǒufēng
meaning: The wind is in the southeast.
Tags:


length: 6
sentence: 今后请准时。
pinyin: jīnhòu qǐng zhǔnshí
meaning: Please be punctual in futurity.
Tags:


length: 6
sentence: 她坚决不来。
pinyin: tā jiānjué bù lái
meaning: She was quite adamant that she would not come.
Tags:


length: 6
sentence: 让我猜一猜。
pinyin: tài zāogāo le
meaning: Let me guess.
Tags:


length: 6
sentence: 疼痛减轻了.
pinyin: téngtòng jiǎnqīng le
meaning: The pain eased.
Tags:


length: 6
sentence: 那可太妙了.
pinyin: nà kě tài miào le
meaning: It was quite wonderful.
Tags:


length: 6
sentence: 我喜欢滑冰。
pinyin: wǒ xǐhuan huábīng
meaning: I like skating.
Tags:


length: 6
sentence: 我讨厌打针。
pinyin: wǒ tǎoyàn dǎzhēn
meaning: I hate injection.
Tags:


length: 6
sentence: 伙食费另加。
pinyin: huǒshífèi lìngjiā
meaning: Meals are extra.
Tags:


length: 6
sentence: 他胃不舒服。
pinyin: tā wèi bùshūfu
meaning: He has an upset stomach.
Tags: